Verpakken met zorg

Industriepark Vliedberg 16H, Vlijmen

Algemene Voorwaarden

1.TOEPASSING VOORWAARDEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Romca-Packing, hierna te noemen “de opdrachtnemer”. Op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en op alle door de opdrachtnemer verrichtte handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden zullen worden geacht aan een opdrachtgever bekend te zijn en tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra opdrachtgever enig geschrift heeft ontvangen, waarop verwezen wordt naar deze voorwaarden.
1.2 Algemene (inkoop-) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomt tussen partijen van toepassing zullen zijn.

2.OFFERTES

2.1 Offertes zijn vrijblijvend en vervallen zestig kalenderjaardagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn gebaseerd op de tarieven, geldend op de dag van aanbieding en zijn voor nabestellingen niet bindend, alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten. Prijsverhogingen, als gevolg van veranderende belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, ontstaan na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van levering of dienstverlening, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
2.2 Alle offertes voor te leveren diensten en/of andere werkzaamheden zijn gebaseerd op de bestemming en gebruik zoals bekend was bij aangaan van de overeenkomst.
2.3 Extra handelingen van de werkzaamheden door de opdrachtgever die de opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de verwerken materialen/producten zijn de grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3.AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies van materialen/producten die de opdrachtnemer door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Ook is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van producten/materialen tijden transport.

4.LEVERING

4.1 Levertijden worden door de opdrachtnemer bij benadering opgegeven. Indien een vaste levertijd schriftelijk is overeengekomen zal het niet tijdig leveren geen recht tot schadevergoeding geven,tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan een grove nalatigheid van de opdrachtnemer. In dat geval is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.
4.2 In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand, staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaamheden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan maken.
4.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genaamd en hoe dan ook ontstaan, welke aan personen of goederen mocht worden toegebracht door goederen of diensten welke door de opdrachtnemer zijn geleverd.
4.4 Indien een opdracht geheel of gedeeltelijk door derden wordt uitgevoerd, is de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.

5.BETALINGEN

5.1 Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft de opdrachtnemer het recht voor elke deellevering te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van de opdrachtnemer te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na dagtekening.
De betaling dien contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.2 Niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft tengevolge dat eventuele andere facturen van de opdrachtnemer waarvan de betalingtermijn nog niet is verstreken, ineens geheel opeisbaar zijn, zonder dat daarvoor sommatie of ingebrekestelling is verreist. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en de opdrachtnemer andere opdrachten van de dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is de opdrachtnemer bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.
5.3 Indien een opdrachtgever door de opdrachtnemer te leveren goederen niet op de factuurdatum afneemt, blijven deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtnemer opgeslagen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen.
5.4 Voorts is opdrachtgever gehouden aan de opdrachtnemer te vergoeden kosten, die de opdrachtnemer maakt ter inning van de openstaande bedragen.

6.KLACHTEN

6.1 Klachten dienen uitsluitend schriftelijk bij de opdrachtnemer te worden ingediend binnen 8 dagen na leveringsdatum. Na dat tijdstip ingediende reclames en op andere wijze gedane reclames hebben geen rechtsgevolg. Zonder schriftelijke toestemming mogen goederen niet worden geretourneerd.

Tevreden klanten

 • ‘Wij werken al meerdere jaren met Romca en zijn ontzettend tevreden. De kwaliteit en service is uitstekend en als er haast is dan staan ze altijd voor je klaar. Er wordt met hart en ziel aan de producten gewerkt en het persoonlijke en betrokken contact is erg fijn. Ik zou daarom dan ook geen enkel ander bedrijf onze producten meer aan toe vertrouwen, dan aan Romca-Packing!’


  Simone, Cosmetic Company

 • Fijne mensen met het hart op de juiste plek. Ze zijn flexibel (geen vraag of verzoek is hen te gek) en ze gaan met respect om met hun mensen, het milieu en onze producten. Ik heb het rotsvaste vertrouwen dat ik altijd op hen kan bouwen en vertrouwen. Sinds ik met Romca Packing werk, heb ik 1 zorg minder, omdat ik weet dat het beheer, verzenden en verpakken van onze producten in goede handen is.


  Groetjes, Anne-Floor

 • WOT! Promotions werkt al jaren ontzettend prettig met Romca Packing. Wat wij enorm waarderen is het actief meedenken en het zeer nauwkeurig verwerken van onze opdrachten. Een ontzettend fijn bedrijf om mee samen te werken!


  Manon van Eck – Office Manager

 • Bij Romca Packing laten wij ons LEKKERDING Eau de Parfum cellofaneren. Met de grootste zorg wordt dit gedaan en het ziet er altijd perfect uit. Klantvriendelijkheid staat hoog in het vaandel bij Romca Packing. Bij een bezoek laten Joyce en Carla je enthousiast het bedrijf zien. De warmte voor de medewerkers straalt ervan af en het plezier onder elkaar en met de werkzaamheden is hoog. En natuurlijk zijn de grapjes over een LEKKERDING niet van de lucht. Een erg prettig bedrijf waar wij graag onze “finishing touch” door laten verzorgen. Liqueurs & Gifts


  Anja Verberne

 • Bij Romca Packing wordt echt met je mee gedacht en is er ontzettend veel oog voor detail, iets wat wij super belangrijk vinden.


  Jorinde van Cottoncake